• 6. februar 2021

Søndag 7. februar er det Kristi forklarelsesdag. Vår kapellan Nobukazu Imazu deler noen betraktninger om prekenteksten her på nettsiden. Prekenteksten er Mark 9, 2–13 og handler om disiplene som får se Jesu herlighet.

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem. På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?» Han svarte: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.»

Mark 9, 2–13

Den engelske teologen N. T. Wright har ofte sagt at mange moderne protestanter i Vesten ikke forstår hemmeligheten i Jesus Kristi frelsesverk. Hvorfor? Fordi de ofte tror at Jesus døde på korset for å gi mennesker billetter til himmelen! Det er sant at en viktig del av Jesu forsoningsverk er rettferdiggjørelsen, nemlig at Jesus døde for at vi skulle regnes som rettferdige og hellige for Guds åsyn ved troen. Men samtidig vil Gud gjøre noe mer med oss enn dette. Han vil at vi skal leve et hellig liv for ham og våre medmennesker. Han vil at vi skal leve som hans avbildninger og etterligne Jesus. Derfor var de eldste kristne så opptatt av forvandling av hele mennesket i møte med Gud i Jesus Kristus.

De tre apostlene Peter, Jakob og Johannes besøkte et fjell med sin mester Jesus. Da så de Jesus i en fortrolig samtale med de to store profetene fra den gamle pakts tid. Men det skjedde mer. De hørte på en stemme fra himmelen som sa: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» Samtidig ble Jesus forvandlet for øynene på dem, og hans klær ble skinnende hvite på en spesiell måte.

Apostelen Johannes, en av de tre som var sammen med Jesus på fjellet, så hvordan Jesus ble forvandlet i Guds lys. Samtidig forstod han at denne forvandlingen skulle skje også med de kristne. Derfor skriver han i 1 Joh 3, 1–3: «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.  Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren.»

Vi mennesker er skapt som Guds avbildninger som forvandles fra herlighet til herlighet i Guds lys. Oppe i himmelen skal de kristne møte Jesus som han er. Da kan vi etterligne ham mye mer enn nå. Likevel begynner vi å etterligne ham her på jorden når vi tror på ham. Guds Ånd, som bor i dem, begynner å rense dem og motiverer dem til å leve et tettere liv med Jesus. Moderne protestantisk kristendom ligger altfor stor vekt på begynnelsen til det kristne liv. Syndere omvender seg til Gud og får syndenes forlatelse ved tro på Jesu forsoningsdød. Men eldre kristne tradisjoner har regnet frelsen i kristendommen som vandring stadig mer mot Gud. Da kan man regne med at kristendommen handler først og fremst om åndelig vekst for å bli mer Jesus lik.

Kristi forklarelsesdag var en av de viktigste festdagene i den eldste kirken, fordi de eldste kristne virkelig trodde at Jesu venner kunne bli forvandlet fra vår forgjengelige menneskenatur, og få del i Guds herlige, fullkomne guddommelige natur, akkurat som det skjedde med Jesus på fjellet. De feiret denne dagen for å bli minnet om at deres liv måtte forvandles for at de kunne bringe Guds uendelige kjærlighet til sine medmennesker. De store teologene i oldkirken trodde slik: Jesus er guddommelig av natur, men mennesker som tror på Jesus, skulle guddommeliggjøres ved nåden.

Hjemme hos meg har jeg et håndmalt ikon av Kristi forklarelse. Jeg liker å se det hver morgen for å tenke over målet med mitt liv som kristen. Da innser jeg at jeg ikke er skapt til å nyte livet her på jorden, men må leve et himmelvendt liv med fokus på Gud og bringe Guds velsignelse til alle mennesker.

Amen.